Вівторок, 17 липня, 2018
Білоцерківська Єпархія | Українська Православна Церква
   
Розмір шрифту
Цитати

ЗВЕРНЕННЯ учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції "Патріотичне виховання громадян України - передумова розвитку державності”

26 лютого 2013 року в м. Києві на базі Київського обласного інституту післядиплотної освіти педагогічних кадрів відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція "Патріотичне виховання громадян України - передумова розвитку державності”

ЗВЕРНЕННЯ учасників конференції до державних діячів, керівників органів державного управління і місцевого самоврядування, керівників громадських організацій, науково-педагогічних працівників, освітян

Шановні освітяни, науковці, управлінці, працівники соціальних служб, представники громадських організацій, спілок, об'єднань та всі, кому небайдужа проблема патріотичного виховання громадян України!

Ми, учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції "Патріотичне виховання громадян України - передумова розвитку державності”, КОНСТАТУЄМО, що нині, у період глобалізованого, інформаційного, технологічного та етнокультурного суспільства доля людини, кожної нації, світової спільноти залежить від духовності й моральності особистості, її порядності та відповідальності, рівня громадянської ідентичності, відчуття належності до рідної землі, народу, толерантного світогляду, сприйнятливості до культурного плюралізму, шанобливого ставлення до інших культур і традицій, а також від визнання й забезпечення у реальному житті прав людини, гідності та свободи як найвищої соціальної цінності, створення сприятливих умов для самореалізації особистості в рідній країні відповідно до її інтересів та можливостей, та, водночас, гідного представлення кожного народу у світовому співтоваристві.

Ми ВВАЖАЄМО, що актуальність патріотичного та духовного виховання юного покоління в сучасності, у період становлення незалежної держави України, зумовлюється процесом формування в Україні громадянського суспільства, становлення єдиної нації, а, власне, патріотизм розуміємо як любов до Батьківщини, свого народу, турботу про своє і загальне благо, активне сприяння утвердженню України як суверенної і незалежної, правової, демократичної, соціальної держави, як готовність відстоювати її незалежність, захищати країну, власними справами і зусиллями покращувати її соціально-економічний стан, бути відповідальним за свою долю та державу.

Ми ВПЕВНЕНІ, що патріотичне та духовне виховання громадян забезпечить цілісність народу України, його національне відродження, об’єднання різних етносів і регіонів країни, соціально-економічний і демократичний розвиток України, розбудову та вдосконалення суверенної правової держави і громадянського суспільства, соціально-політичну стабільність у державі, гідне представлення нашої країни у світі.

Ми ПЕРЕКОНАНІ, що патріотизм сьогодні є нагальною потребою і для держави, оскільки високий рівень патріотизму громадян забезпечить як повноцінний гармонійний індивідуальний розвиток особистості в державі, так суспільства.

Ми УСВІДОМЛЮЄМО необхідність спільних дій усіх соціальних і державних інститутів, організацій, об’єднань, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, творчих спілок, усіх, хто причетний до виховного процесу дітей і молоді.

Ми ЗАКЛИКАЄМО культурно-освітні та наукові установи, державні структури, громадські об'єднання та організації, відійти від використання системи шаблонних масових заходів впливу на особистість, що може призвести до формального патріотизму.

Ми АКЦЕНТУЄМО УВАГУ на необхідності патріотичного та духовного виховання на всіх ступенях освіти: дошкільної,                загальної            середньої, професійної, вищої, та в системі позашкільної освіти.

Як першочергові заходи ПРОПОНУЄМО:

-              ініціювати перед Верховною Радою України розроблення законопроекту «Про патріотичне виховання громадян України»;

-              клопотати перед Кабінетом Міністрів України про затвердження Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного виховання громадян на 2013-2017 роки, проект якої схвалено рішенням Колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

-              виступити ініціатором розроблення, обговорення й прийняття загально-державної цільової соціальної програми патріотичного та духовного виховання громадян на 2013-2017 роки;

на рівні обласної державної адміністрації та обласної ради:

-              створити творчу групу з розроблення регіональної програми патріотичного виховання громадян на 2013-2017 роки;

-              підтримувати проекти історично-краєзнавчої, етнокультурної, соціально-правової спрямованості, пропоновані для реалізації установами культури й освіти, дитячими й молодіжними громадськими організаціями;

-              проводити цілеспрямовану роботу щодо підготовки поліграфічних видань патріотичного змісту, а також соціальної реклами на вулицях населених пунктів області;

-              консолідувати зусилля всіх соціальних інститутів щодо формування в юного покоління почуття патріотизму, а саме: моральних, культурних, національних і загальнолюдських цінностей; здатностей активної підтримки і розвитку Української державності, дотримання Конституції України, збереження єдності та стабільності в українському суспільстві, його духовного, соціального та економічного розвитку; дбайливого ставлення до національних багатств, рідної природи, пошани до історичної пам'яті, культури, мови, національних традицій тощо;

-              створити на обласному телебаченні (радіо) постійно діючу програму

 «Хто ми? Чиїх батьків діти?», де всебічно висвітлювати духовну єдність поколінь, культуру та історію рідного краю, звичаїв, традицій усіх народів та етніч¬них груп, які проживають в Україні;

на рівні місцевих органів державного управління та органів місцевого самоврядування:

-              розробити й затвердити місцеві (локальні) програми патріотичного ви-ховання громадян України;

-              вибудовувати систему взаємодії державних та недержавних установ, громадських організацій для розвитку національно-патріотичного виховання в освітній системі міста/району (навчальні заклади різних типів і форм власності, клуби, музеї, бібліотеки, центри й будинки творчості і культури, заклади фізичної культури і спорту тощо);

-              інформувати громадськість про досягнення і нововведення у сфері патріотичного виховання через місцеві засоби масової інформації, конференції, збори, інші форми;

на рівні обласного органу управління освітою, обласного інституту післядипломної педагогічної освіти:

-              продовжити в подальшому практику проведення науково-практичних конференцій, присвячених національному, патріотичному та духовному вихованню учнівської і студентської молоді;

-              на сайті департаменту освіти, науки та молоді та порталі КОІПОПК створити рубрики «Патріотичне та духовне виховання дітей та молоді Київщини» для розміщення інформаційних, аналітичних матеріалів, публікацій педагогів регіону та «Традиції виховання в українській родині», де розміщувати поради батькам, кращі зразки родинного виховання;

-              розробити методичні рекомендації щодо активізації діяльності дитячих громадських організацій з питання патріотичного та духовного виховання юного покоління;

-              визначити основні підходи до моніторингу якості патріотичного вихо¬вання в освіті регіону, міста/району, навчального закладу; встановити параметри й критерії оцінювання сформованості патріотичних якостей особистості;

-              підготувати навчально-методичні видання щодо організації та змісту патріотичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах;

-              вивчати й популяризувати серед освітянського загалу передовий педагогічний досвід з питань формування громадянина-патріота України;

на рівні навчальних закладів:

-              активізувати форми масової патріотичної діяльності (пошукова діяльність і діяльності військово-патріотичних клубів, тематичні свята, пов’язані із знаменними й пам’ятними датами тощо);

-              створювати кабінети (музеї) історії і культури України як центри формування культурно-історичної компетентності юного покоління;

-              підтримувати діяльність товариств, гуртків юних дослідників-краєзнавців, у яких засобами краєзнавства розвивати інтелектуальні й творчі здібності учнів, пошуково-дослідницьку роботу з історичного, географічного, літературного краєзнавства, етнології, фольклору, екології тощо.

-              створювати умови для діяльності дитячих громадських об’єднань, організа-цій, органів самоврядування на принципах добровільності, самостійності, реальних повноважень, що сприятиме розвитку особистісного потенціалу дитини, формуванню її духовно-моральних якостей, ініціативності, активної громадянської позиції;

-              систематично висвітлювати напрацювання педагогів з питань патріотичного та духовного виховання на освітніх сайтах, у засобах масової інформації, друкованих виданнях тощо;

на рівні педагогічних працівників:

-              формувати в учнів первинне уявлення про свій рід, сім'ю, край, його істо-ричне минуле і сучасне, національні народні звичаї, обряди, народну символіку;

-              розвивати в учнівської та студентської молоді почуття поваги та гордості до рідного краю, національної символіки, до народу, його мови, історії, виховувати шанобливе ставлення до родини, традицій, звичаїв, обрядів свого народу;

-              готувати свідомих та активних громадян, які добре розуміють свої права і обов’язки, можуть брати на себе суспільну відповідальність, готових до вирішення проблем у реальному житті;

-              розвивати в учнів вміння проектувати своє майбутнє, усвідомлюючи свою причетність до долі України, її минулого, сьогодення, майбутнього;

-              продовжувати практику впровадження у навчально-виховний процес спецкурсів і факультативів з українознавства, регіонального краєзнавства тощо;

-              оновлювати зміст навчальних предметів шляхом доповнення його культурно-історичним, духовно-моральним, політико-правовим компонентами;

-              активно використовувати сучасні педагогічні технології, що сприяють роз-витку позитивних якостей особистості, формуванню громадянської позиції учнів;

-              надавати методичну допомогу батькам щодо формування і розвитку в дітей позитивного ціннісного ставлення до оточуючого середовища, залучати батьків до різноманітної спільної суспільно корисної діяльності.

 

Баннери

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru


06904


Иоанн. Сайт для ищущих...

Монастыри и храмы УПЦ

Контакти

Єпархіальне управління
м. Біла Церква, вул. Гагаріна,12
тел. (04563) 9-15-49
e-mail: bc.diocese@i.ua

Вхід для користувачів